Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Neve: Varga Bence e.v.
Címe: 1086 Budapest, Bauer S. u. 19.

Adószám: 68820499-1-42
EU adószám: HU68820499

A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Email:info@pixelium.hu (0-24 órában)
Telefon:+36 70 683 0448 (Hétköznap 9-16 között)
A továbbiakban, mint Szolgáltató.

2. A szolgáltatás tárgya, ÁSZF elfogadása, kapcsolattartás

2.1. A szolgáltatás tárgya
2.1.1. A Szolgáltató szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a www.pixelium.hu honlapon meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt feltételek szerint.

2.2. Az ÁSZF elfogadása
2.2.1. Az Előfizető a domain név regisztrációs lap aláírásával vagy a webtárhely megrendelőlap aláírásával, vagy a megrendelt szolgáltatásról kiállított számla befizetésével aláírás nélkül is elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.2.2. A Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a megrendelést követően megküldött számlában/díjbekérőben megjelölt összeget az Előfizető megfizesse, valamint, hogy az ÁSZF elfogadásakor az Előfizetőnek a Szolgáltató felé fennálló tartozása ne legyen, továbbá, hogy az Előfizető a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa. Ezt követően a Szolgáltatások az Előfizető számára 2 (kettő) munkanap, alatt elérhetőek lesznek. Amennyiben az Előfizető a számlán/díjbekérőn megjelölt összeget (előleg), a díjbekérőn megjelölt határidőben (minimum 9 (kilenc) nap) nem fizeti meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke banki átutalással egyenlíthető ki. A rendszer üzembe helyezéséről a Szolgáltató elektronikus úton (e-mail) értesíti az Előfizetőt.

2.2.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Előfizető nem, vagy hamisan adja meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

2.2.4. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kötelezhető pénzvisszafizetésre, kivéve a Szolgáltató szerződésszegése esetén.

2.2.5. A Szerződés időtartama: A szerződéskötés időpontja, a megrendelés leadásának időpontja. A szerződés az adott szolgáltatás megrendelőlapján vagy számláján meghatározott időre jön létre, vagy a megrendelésben jelzett időpontig. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás lejáratáig hátralévő időszak.

2.3. Kapcsolattartás
2.3.1. A Felek jelen szerződéssel kapcsoltban tett jognyilatkozataikat (pl. felszólítás; fizetési póthatáridő kiszabása; felmondás; elállás) a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél útján is megtehetik, annak írásbeli megerősítése nélkül.

3. A szerződés módosításának egyes esetei

3.1. Egyoldalú szerződésmódosítás
3.1.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a Szolgáltatás minőségi javítása érdekében ez szükséges. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

3.1.2. Amennyiben az egyoldalú lényeges módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető a hatálybalépéstől számított 30 (harminc) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést.

3.2. Kétoldalú szerződésmódosítás
3.2.1. Minden más esetben a Szolgáltató jogosult kétoldalú módosítást kezdeményezni, ebben az esetben az Előfizető részéről a nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt megfelelő módon és időpontban értesítette.

3.3. Változás az ügyfél adataiban
3.3.1. Az Előfizető köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül elektronikus úton tájékoztatni a 1. pontban szereplő ügyfélszolgálati e-mail címen. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett Előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.

4. A szolgáltatás korlátozásának, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltétele

4.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizető előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit
4.1.1. Amennyiben az Előfizetőnek díjtartozása van a Szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást.

4.1.2. Amennyiben az Előfizető a díjtartozást kiegyenlíti, illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül megszüntetni.

4.1.3. Amennyiben az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha:

Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják;
A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi levelek átvételét, illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.
4.1.4. Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, vagy képernyőmegosztás segítségével továbbít, letöltés útján elérhetővé tesz, amely:

feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik;
vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz;
amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet;
amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail.
4.1.5. Az Előfizető a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre.

4.1.6.Az Előfizető a számára nyújtott Szolgáltatást felhasználva szerverén olyan adatokat, információkat tárol, vagy továbbít, amely:

jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért;
a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom;
az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek;
az Előfizető által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.
4.1.7. Abban az esetben, ha a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás felhasználásával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére és ennek tényét nyilvánosságra hozza.

4.1.8. Amennyiben az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

4.1.9. Amennyiben az Előfizető több Szolgáltatást is igénybe vesz, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Előfizető összes Szolgáltatásában egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni.

5. A szolgáltatás szünetelésének estei

5.1. A Szolgáltatás szünetelése az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt
5.1.1. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás használata során a Szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az internet etikai szabályokat megszegi, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti.

5.1.2. Ha a Szolgáltatás az 5.1.1. pontban leírtak alapján szünetel, az Előfizető teljes díjfizetésre kötelezhető. A Szolgáltatásnak az Előfizető érdekkörében felmerülő szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.2. A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén
5.2.1. Ha a szolgáltatás szüneteltetésére az Előfizető előzetes, 3 (három) nappal korábban történő értesítése mellett, karbantartás érdekében – más műszaki megoldás hiányában – kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként a 8 (nyolc) órát nem haladhatja meg („rendszeres karbantartás”). Az ilyen szüneteltetés időtartama a rendelkezésre állás időtartamába beszámít.

5.2.2. Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. (pl. diszkbővítés, memóriabővítés, stb.).

5.2.3. Rendszeres karbantartási munkálatokat minden előzetes bejelentés alapján 18:00 és 06:00 között lehet elvégezni.

6. A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei

6.1. A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről
6.1.1. Az Előfizető a határozatlan idejű szerződést bármikor, indoklás nélkül, írásban, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel jogosult felmondani. Az Előfizető a határozott idejű szerződést csak a 6.1.3. pontban foglaltak esetén mondhatja fel.

6.1.2. A szerződés Előfizető részéről történő felmondása az Előfizetőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

6.1.3. Az Előfizető a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben az Előfizető előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

6.2. A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről
6.2.1. A szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a 6.2.3. pontban meghatározottak kivételével 30 (harminc) nap. A Szolgáltató a szerződés felmondását elektronikusan e-mailben köteles megküldeni.

6.2.2. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és az Előfizető ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerződés megszüntetését, úgy a szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt a felmondással egyidejűleg értesíteni.

6.2.3. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha:

az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg;
az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti;
az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Az értesítésben előírt fizetési póthatáridő 15 (tizenöt) nap, ami nem akadályozza, hogy a Szolgáltató a késedelem jelen szerződésben meghatározott következményeit.
6.2.4. Ha az Előfizető a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi, úgy a szerződést a Szolgáltató nem mondja fel.

6.2.5. A Szolgáltató a határozatlan idejű webtárhely és domain regisztrációs (átregisztrációs) szolgáltatások esetében a fordulónapot megelőző 30 (harminc) nappal elektronikus úton felhívja az Előfizetőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy kívánja-e a szolgáltatást a következő szolgáltatási időszakban is igénybe venni. Amennyiben az Előfizető a felhívásra nem nyilatkozik, vagy nemleges nyilatkozatot tesz, úgy a szolgáltatási szerződés a fordulónapot megelőző nappal megszűnik.

6.2.6. A szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jogutód nélküli megszűnése esetén.

6.2.7. A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Előfizetővel csak abban az esetben köt új szerződést, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem az Előfizető hibájából eredő, 1 (egy) éven belüli felmondás okozta. Ha az Előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést az Előfizető korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.

6.2.8. A szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Előfizető túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Előfizető írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve, vagy a következő havi számlában jóváírva köteles a díjvisszatérítésre.

6.2.9. Köteles az Előfizető a Szolgáltató 1. pontban megnevezett Ügyfélszolgálata felé jelezni, ha nem kap számlát, mert a számla meg nem érkezése nem mentesíti a szolgáltatás megfizetése alól.

6.2.10. A Szolgáltató az Előfizető fizetési késedelméből eredő káraiért, így különösen a domain név esetleges elvesztéséért nem vállal felelősséget.

6.2.11. A szerződés megszűnését követő 30. (harmincadik) napig a Szolgáltató a Szolgáltatás keretei között tárolt adatokat megőrzi. Ezt követően a Szolgáltató az Előfizető minden tárolt adatát törli és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

7. A hibabejelentő ügyfélszolgálat elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete

7.1. A Szolgáltató e-mailes hibabejelentő ügyfélszolgálatot működtet napi 24 (huszonnégy) órában folyamatosan, évi 365 (háromszázhatvanöt) napon, ahol az Előfizető közvetlenül jelezheti a Szolgáltatás meghibásodását.

7.2. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Előfizető a jelen ÁSZF-nek megfelelően fizeti az összes igénybe vett szolgáltatás díját.

7.3. Az Előfizető a hibát az ügyfélszolgálati e-mail címen, elektronikus úton jelentheti be. A Szolgáltató a hiba észlelése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást, elhárítást és azt annak sikeres befejezéséig folyamatosan végzi. A hibaelhárítási határidő a hiba észlelésétől számított legfeljebb 72 (hetvenkét) óra, illetve a hiba természetéből fakadóan szükséges idő.

7.4. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy:

a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel;
a hiba kijavítását megkezdte;
a hiba kijavítását a rendelkezésre állási időn belül nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére hány százalék havi díjcsökkentést nyújt.
7.5. Hibaelhárítási célértékek
7.5.1. A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétől a jelen ÁSZF szerinti határidőn belül kijavítani. Ha a kijavítás a Szolgáltató és az Előfizető megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a kiesési idő tartamával meghosszabbodik.

7.5.2. A szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az érték, amellyel az Előfizető meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Előfizetőt ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

7.5.3. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

7.5.4. Ha a hiba következtében a Szolgáltatást nem lehet igénybe venni, és ezzel a Szolgáltató az éves rendelkezésre állási szintet nem éri el, a kötbér mértéke minden hibásan teljesített, hiba – elhárítási célértéket meghaladó nap után a hiba bejelentését megelőző, az előző hat hónapban az Előfizető által a szolgáltatási szerződés alapján az adott szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú szolgáltatási jogviszony esetén a vetítési alap a szolgáltatási jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie.

7.5.5. A Szolgáltató a kötbért éves díjfizetési kötelezettség esetén a következő évi elszámolás alkalmával egy összegben jóváírja.

7.5.6. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy az Előfizető a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.

7.5.7. A Szolgáltató mindent megtesz a Szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

7.5.8. Amennyiben a Szolgáltatás hibája, hibás működése más szolgáltató (pl. távközlési szolgáltató) hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az Előfizető értesíti elektronikus úton, az Előfizető megadott e-mail címén.

7.5.9. Az Előfizető, vagy bármely harmadik személy által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerződéses akár szerződésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelősség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget a Szolgáltató host számítógépein, hálózati csomópontjain (network, hub), továbbá POP pontjain, valamint az Interneten áthaladó információk tartalmáért – ideértve a software, hardware hibákból, a vírusok által okozott működési rendellenességből, vagy külső beavatkozásból eredő adatvesztésért. Az Előfizető kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatások Előfizető általi igénybevétele nem sérti a Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szerzői, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő, más személyiségi, vagy tulajdonjogát; továbbá felel az általa telepített szoftverek működéséért, a szerveren tárolt adatok tartalmáért. Az Előfizető harmadik személy ilyen korlátozó igénnyel való fellépése esetén – kártérítési kötelezettségének fennmaradása mellett – saját költségén közvetlenül fellép a Szolgáltató jogos érdekei védelmében.

7.5.10 A Szolgáltató a nála elhelyezésre kerülő weblapok hackertámadása esetén legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül befizetett díjak mértékéig felelős, de csak abban az esetben, ha a támadás igazolhatóan a Szolgáltató hibájából következett be.

7.5.11 A Szolgáltató által készített weblapok biztonsági frissítésének az elvégzése az Előfizető/Megrendelő feladata. Külön díjazás esetén lehetőség van arra, hogy a frissítést maga a Szolgáltató végezze el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítson ilyen jellegű felkéréseket.

7.5.12. Vis major: Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények („Vis major”) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, illetve nem a Szolgáltató hatáskörében felmerülő hiba.

8. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja

8.1. Az Előfizető jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére a szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9. Adatkezelés, Adatfeldolgozás

9.1. Szolgáltató Adatkezelőként az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizetők, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

9.2. Az Előfizetők a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhatnak személyes adatokat. Ebben az esetben Előfizető Adatkezelőnek, Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért Előfizető (Adatkezelő) felel.

9.3. Jelen pont célja a GDPR 28. cikk (3) pontban előírt (9) pont szerint írásos vagy megállapodás alapján történő szerződési kötelezettség teljesítése, ennek módja a (6) pont szerint Általános Szerződési Feltételekben történő rögzítés.

Az adatkezelés tárgya:az adatfeldolgozás a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során az Előfizető (Adatkezelő) által végzett adatkezeléshez technikai infrastruktúra biztosítására terjed ki (tipikusan weboldal tárolás, megjelenítés és email szolgáltatás formájában).
Az adatkezelés időtartama:az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg, legfeljebb a Szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszaka.
Az adatkezelés jellege és célja:a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása.
A személyes adatok típusa, érintettek kategóriái:az Előfizető (Adatkezelő) határozza meg.
9.4. Az Előfizető (Adatkezelő) által kezelt adatokat érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartási és a felügyeleti hatóság felé történő bejelentési kötelezettsége az Előfizetőt (Adatkezelőt) terheli.

9.5. Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas jellegét, integritását, ellenálló képességét és a rendelkezésre állását.

9.6. Az Előfizető (Adatkezelő) saját választása szerint tölti fel a tárhelyre a weboldal programkódját (fájl, adatbázis). Az adatok biztonsága érdekében Szolgáltató felhívja a figyelmet a programkódok rendszeres és naprakész frissítésének kritikus fontosságára.

9.7. A weboldal programkódjának sérülékenységéből eredő, vagy az Előfizető (Adatkezelő) érdekkörébe tartozó adatvédelmi incidensért és az adatok védelméért kizárólag az Előfizető (Adatkezelő) felelős. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintettek védelmének érdekében a szolgáltatás működését korlátozza az ÁSZF 4. pontja szerint vagy szerződést azonnali hatállyal felmondja.

9.8. A Szolgáltató a szolgáltatás használata és harmadik fél általi igénybe vétele során keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb.) a rendszerek működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, a tevékenység során megismert adatok nem alkalmasak a konkrét személyek azonosítására.

10. Az általános szerződési feltételek elérhetősége, értesítési eljárás

10.1 A Szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeket és azok változásait a honlapján közzétenni.